TIGECYCLINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Tigecycline เป็นยาปฏิชีวนะที่ผลิตแบบกึ่งสังเคราะห์ ใช้สำหรับการติดเชื้อที่ซับซ้อนและสำหรับการติดเชื้อที่มีปัญหาหลายสายพันธุ์ที่ดื้อยา