TRANSDIFFERENTIATION - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

Transdifferentiationตัวเลือกของบรรณาธิการ
หน่วยความจำหมดลง
หน่วยความจำหมดลง
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงความแตกต่าง เซลล์ที่แตกต่างของใบเลี้ยงคู่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ของใบเลี้ยงอื่นโดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่น histone deacetylation และ methylation มีข้อบกพร่อง