TRIFLUOPERAZINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Trifluoperazine เป็น neuroleptic เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีและเภสัชวิทยาจึงถูกกำหนดให้อยู่ในระดับฟีโนไทอาซีนของสารออกฤทธิ์ อย่างไรก็ตามในเยอรมนีออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์พบว่า trifluoperazine พบได้น้อยกว่า