ทักษะยนต์โดยสมัครใจ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ทักษะยนต์โดยสมัครใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
การกระทำของมอเตอร์เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางปัญญามอเตอร์และประสาทสัมผัส การดำเนินการตามอำเภอใจจะเกิดขึ้นตามแผนผังจากลำดับมอเตอร์ที่สมบูรณ์ ถ้าเป็นคน z. ขา