ANTEVERSION - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

Anteversionตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
การต่อต้านการกลับตัวเกิดขึ้นในระบบการตั้งชื่อทางกายวิภาคเป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวแบบอื่น ฟังก์ชั่นมากมายบนแขนและขารวมถึงส่วนประกอบการเคลื่อนไหวนี้