ระยะการขับออก - หน้าที่หน้าที่และโรค - KRPERPROZESSE

ระยะการขับออกตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ขั้นตอนการขับออกของ systole ตามมาจากระยะความตึงเครียด ในขั้นตอนการขับออกปริมาตรของโรคหลอดเลือดสมองจะถูกสูบเข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่ คำว่าระยะขับออกใช้เหมือนกันสำหรับระยะดีดออกของ systole ข้อบกพร่องของลิ้นหัวใจเช่นการสำรอกไตรคัสปิด