EXTEROCEPTION - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

Exteroceptionตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Exteroception ร่วมกับการสกัดกั้นก่อให้เกิดการรับรู้ทั้งหมดของมนุษย์ Extroception คือการรับรู้สิ่งเร้าภายนอกโดยเซลล์ประสาทสัมผัสเฉพาะที่เรียกว่าเอ็กซ์โทรเซพเตอร์ การประมวลผลของสิ่งเร้าจะเกิดขึ้น