HORNER SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Horner syndromeตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Horner syndrome เป็นความเสียหายของเส้นประสาทเฉพาะที่มีผลต่อกล้ามเนื้อตาต่างๆ โรคนี้ประกอบด้วยอาการสามส่วนที่ซับซ้อน (สิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการสาม): กลุ่มอาการนี้รวมถึงอาการหลบตา