COMPARTMENT SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคช่องตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Compartment syndrome คือการเพิ่มขึ้นของความดันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการใช้งานมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การตายของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างรูปแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง กลุ่มอาการเฉียบพลันคือ