ตับ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งมีหน้าที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต ด้วยเหตุนี้ตับจึงได้รับเลือดมาเป็นอย่างดีและอาจได้รับความเสียหายอย่างมากจากอิทธิพลต่างๆ