กล้ามเนื้อ OMOHYOIDEUS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กล้ามเนื้อ Omohyoideusตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
กล้ามเนื้อ omohyoideus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อของกระดูกไฮออยด์ นอกจากนี้ยังแสดงถึงกล้ามเนื้อช่วยหายใจและเกี่ยวข้องกับการเคี้ยว