OPTIC ATROPHY - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ฝ่อออปติกตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ในทางการแพทย์การฝ่อของตาคือการสลายตัวของเซลล์ประสาทตาซึ่งสามารถพบได้ในโรคหลักต่างๆ โรคภูมิต้านตนเองหลายเส้นโลหิตตีบเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเส้นประสาทตาอักเสบดังนั้น