OXPRENOLOL - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Oxprenolol เป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นยากลุ่มที่เรียกว่า beta blockers และมีมาตั้งแต่ปี 1996 a.สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) ที่ใช้ เนื้อผ้าจะ