PMS (PREMENSTRUAL SYNDROME) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

PMS (กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
PMS (premenstrual syndrome) สรุปอาการต่างๆที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังรอบประจำเดือนของผู้หญิงและเกิดขึ้นประมาณ 4 ถึง 14 วันก่อนเริ่มมีเลือดออก ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของ PMS เป็นผู้ใหญ่ทางเพศ