ไรย์ - แพ้และแพ้ - อาหาร

ข้าวไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในแง่ของสภาพพื้นที่ข้าวไรย์เป็นธัญพืชที่ค่อนข้างไม่ต้องการมากและมีความอดทนสูงซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้าหวาน เมล็ดข้าวไรย์ส่วนใหญ่มีความสำคัญในฐานะอาหารและอาหารสัตว์รวมทั้งใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียน