ก้นกบ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังด้านล่าง sacrum เรียกว่าก้างปลา ประกอบด้วยกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 4 ถึง 5 ชิ้นข้อต่อเดิมซึ่งส่วนใหญ่เติบโตร่วมกันเพื่อสร้างโครงสร้างกระดูกที่สมบูรณ์ ก้างปลาทำหน้าที่หลัก