HAWTHORN - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Hawthorn พบได้เฉพาะในซีกโลกเหนือ หลายร้อยสกุลเติบโตในสภาพอากาศหนาวเย็นของยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือ