CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

myelinolysis pontine กลางตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
Central pontine myelinolysis เป็นโรคในสมอง มันเป็นโรคทางระบบประสาท รวมถึงความเสียหายของเส้นใยประสาท