ระบบประสาทส่วนกลาง - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ระบบประสาทส่วนกลางตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) (เช่น: ระบบประสาทส่วนกลาง) มีหน้าที่หลักในการส่งแรงกระตุ้นและข้อความ สิ่งเร้าจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมและส่งต่อไปยังสมอง เส้นประสาทให้แรงกระตุ้นเพื่อให้ K