ความดึงดูดใจ - หน้าที่งานและความเจ็บป่วย - KRPERPROZESSE

ความน่าดึงดูดใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
อุดมคติของความงามอยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความดึงดูดใจของบุคคลนั้นอธิบายได้ด้วยรสนิยมของแต่ละบุคคล แต่ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ตายตัวเช่นกัน