เซลล์เม็ดเลือด - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
เกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวรวมกันเป็นเซลล์เม็ดเลือด พวกเขาทำงานในการแข็งตัวของเลือดการขนส่งออกซิเจนและกระบวนการทางภูมิคุ้มกัน ในสภาวะเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวจะเปลี่ยนไป