CLOZAPINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
Clozapine เป็นยาที่เกี่ยวกับระบบประสาท ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและโรคจิตเมื่อยาอื่น ๆ ไม่เหมาะสม