MYOCARDITIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

myocarditisตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นโรคของหัวใจ การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจอาจเป็นแบบเรื้อรังหรือเฉียบพลัน การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจอาจส่งผลร้ายแรงทางกายภาพหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา