MEFLOQUINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
Mefloquine เป็นสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย เนื่องจากผลข้างเคียงที่รุนแรงผู้ผลิตจึงหยุดขายยาในเยอรมนี