เส้นประสาท - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
เส้นประสาทคือเส้นใยประสาทที่ปิดเหมือนเชือกโดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันปกคลุมในระบบประสาทส่วนปลาย สิ่งนี้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเส้นประสาทอื่น ๆ ในทางของแรงกระตุ้นทางเคมีไฟฟ้าซึ่งไปตามเส้นใยประสาท