LIPOSARCOMA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

liposarcomaตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
liposarcoma เป็นเนื้องอกมะเร็งที่พบในเนื้อเยื่ออ่อน แสดงลักษณะเนื้อเยื่อชั้นดีของสารตั้งต้นของเซลล์ไขมันและเซลล์ไขมัน