NALOXONE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
Naloxone เป็นสารสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มของยาแก้ปวด opiod กล่าวคือไม่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่น Naloxone ใช้เป็นยาแก้พิษเพื่อต่อต้านผลกระทบของ opioids การบริหารจะเกิดขึ้น