OSTEOSYNTHESIS - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

Osteosynthesisตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
Osteosynthesis เป็นขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัก กระดูกที่หักแต่ละชิ้นจะถูกนำมารวมกันอีกครั้งด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่นตะปูสกรูแผ่นและสายไฟ