ระบบประสาทส่วนปลาย - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ระบบประสาทส่วนปลายตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ระบบประสาทของมนุษย์ประมวลผลการแสดงผลทางประสาทสัมผัสที่ได้รับจากอวัยวะรับความรู้สึก ภูมิประเทศแบ่งออกเป็นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และระบบประสาทส่วนปลาย (PNS) ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของโครงสร้างและหน้าที่