การเคลื่อนไหวของกระจกเงา - ฟังก์ชันงานและโรค - KRPERPROZESSE

การเคลื่อนไหวของกระจกตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ยาอธิบายถึงการแสดงออกของการกระทำที่สังเกตได้ในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นการเคลื่อนไหวของกระจก การเป็นตัวแทนของระบบประสาทนี้เกิดขึ้นผ่านเซลล์ประสาทกระจก สันนิษฐานว่าระบบกระจกมีบทบาทในการเลียนแบบ