CHAYOTE - แพ้และแพ้ - อาหาร

Chayoteตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Chayote เป็นนักปีนเขาที่กินได้ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในละตินอเมริกาซึ่งอยู่ในตระกูลพืชวงศ์แตง ผลไม้ขนาดเท่ากำปั้นมีรูปร่างคล้ายลูกแพร์และเรียกอีกอย่างว่า chayote ขณะนี้ผักที่มีแคลอรีต่ำอยู่ในเขตร้อนชื้นมากมาย